Slimme Stal

Fijnstof meten bij pluimvee

De ontwikkelingen in fijnstof meten in een pluimveestal gaan snel, al is het wel een uitdaging. Connecting Agri & Food heeft begin 2020 een pilot uitgevoerd om fijnstof te meten op een vleeskuikenbedrijf. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende 4 weken. Het doel was om inzicht te krijgen in de fijnstofpatronen gedurende een ronde.

De sensor is een Sintrol Snifter van Vewi Techniek. Iedere vijf minuten is de totale concentratie fijnstof gemeten. De sensor was geplaatst in de warmtewisselaar van een stal met 48.000 vleeskuikens. De fijnstofsensor functioneerde de gehele meetperiode goed en het verloop van de fijnstofconcentratie was conform verwachting. De concentratie nam gedurende de ronde toe (zie de grafiek). De reden dat aan het eind van de meetperiode de gemiddelde concentratie lager werd, kan meerdere oorzaken hebben. Verdere metingen zullen hier meer inzicht in gaan verschaffen. Zie meer in de grafiek hieronder.

Figuur 1: Gemiddelde concentratie fijnstof per dag

 

Gemiddelde concentratie fijnstof per dag (mg/m3). Zoals verwacht neemt de concentratie fijnstof toe gedurende de ronde. Op de eerste meetdag is ook een hoge waarde gemeten, dit kan te maken hebben met de installatie van de apparatuur.

Belang fijnstof meten

Het continu uitvoeren van fijnstofmetingen geeft ten eerste inzicht aan de ondernemer. Dit is van belang voor de gezondheid van de dieren en verzorgers en voor de emissie naar de omgeving. De concentratie is niet continue hetzelfde gedurende het jaar. Er is verschil binnen een dag, een ronde, een seizoen enzovoort. Pas als bekend is wat de patronen in de stal zijn, kan er bedrijfsspecifiek worden gekeken naar het handelingsperspectief voor een ondernemer. Naast bedrijfstype, diertype en management spelen ook de weersomstandigheden buiten de stal een rol zoals de temperatuur buiten. Dit wordt bij volgende metingen verder uitgewerkt.
Momenteel meten we de fijnstofconcentratie van een leghennenstal. De volgende stap is de koppeling in de analyse met andere parameters in de stal die met behulp van Slimme Stal worden verzameld.

Figuur 2. Gemiddelde concentratie fijnstof per uur

Figuur 2. Gemiddelde concentratie per uur voor 6, 13 en 20 maart. De donker- en lichtperiode en de perioden van voerverstrekking is in kleur aangegeven. In de langere donkerperiode is de concentratie lager dan in de lichtperiode. De concentratie neemt toe naarmate de kuikens ouder worden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Monique van der Gaag, projectleider Veehouderij en Gezondheid.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en door subsidie van Interreg- BEL AIR (financiële steun van de Europese Unie).

  

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.